Giới thiệu

Giới Thiệu Chung ( About us)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VIỆT HOÀNG

VIET HOANG INDUSTRIAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

          越煌工业投资股份公司

Tên công ty

Company’s name
公司名称

Công ty Cổ phần Đầu tư Công Nghiệp Việt Hoàng

Viet Hoang Industrial Investment Joint Stock Company
越煌工业投资股份公司

 

Thành lập

Establishment
成立日期

11/10/2016 (Theo Giấy chứng nhận ĐKKD do Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai cấp lần 1, ngày 11/10/2016 )

October 11, 2016 (According to Business Registration Certificate issued by Dong Nai Department of Planning and Investment for the first time, October 11, 2016)
根据同奈省规划与投资部颁发的商业登记证,20161011

 

Lĩnh vực

Fields  
领域

 

Cho thuê kho bãi, nhà xưởng, văn phòng

Xây dựng cơ sở hạ tầng

Xây dựng nhà các loại

Gia công cơ khí

Đầu tư hệ thống khách sạn, resort

Đầu tư cao ốc, văn phòng cho thuê

Investing in buildings and offices for rent

Building infrastructure

Constructing all kinds of houses

Machining

Investing in hotel and resort systems

Warehouse, workshop, office for rent

工厂、办公司、仓储出租

建立业务,基础设施

建造各种房屋

机械加工

投资酒店和度假系统

投资建筑物和办公室出租

 

Vốn

Capital  
资本

 

230.000.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi tỷ đồng)

VND 230,000,000,000 (Two hundred and thirty billion Vietnamese dongs)

230亿

 

Trụ sở

Head office
办公司

 

Đường số 03 -  KCN Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Road No. 03 - Nhon Trach 2 Industrial Zone - Nhon Phu, Phu Hoi Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province

03号公路仁泽2工业区仁福Phu Hoi公社,仁泽区,同奈省

 

Thông tin liên hệ

Contact information  
联系方式

 

Website : congnghiepviethoang.vn

Email : bdsviethoang2017@gmail.com

SĐT :  0937 550 279 (Ms. Thủy)

Phone number: 0937 550 279 (Ms. Thuy)

Email : bdsviethoang2017@gmail.com

Website: congnghiepviethoang.vn
网站 congnghiepviethoang.vn
邮箱: bdsviethoang2017@gmail.com
电话号码:0937550279 (李氏水女士)

 

Dự án

Project
项目

 

Nhà xưởng cho thuê tại KCN Nhơn Trạch 1 (10 nhà xưởng)

Nhà xưởng cho thuê tại KCN Nhơn Trạch 2 Nhơn Phú (24 nhà xưởng)
Factory for rent in Nhon Trach 2 - Nhon Phu IP (24 workshops

Factory for rent in Nhon Trach 1 IP (10 workshops)

工厂出租在仁泽1工业园区(10个工厂)

工厂出租在仁泽2工业区(24个工厂)

 

Sứ mệnh

Mission

使命

 

Đầu tư thỏa đáng cho con người và sản phẩm nhằm hình thành môi trường sản xuất vững chắc & hiệu quả, mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng và các thành viên của tổ chức, góp phần phát triển cộng đồng Doanh nghiệp tại Việt

Investing adequately for people and products to form a strong and efficient production environment, bringing added value to customers and members of the organization, contributing to the development of the business community in Vietnam.

充分投资于人员和产品,形成强大而高效的生产环境,为客户和组织成员带来增加值,为越南商业社区的发展做出贡献。

 

Giá trị cốt lõi

& Phương châm

Core values & Motto

价值与目标

 

Khách hàng là trung tâm

Cam kết thực hiện các thỏa thuận

Hợp tác cùng phát triển

Hiệu quả tạo ra kết quả tốt nhất

“ Chất lượng - Tiến độ - Uy tín - Cạnh tranh ”

Effectiveness produces the best results

Commitment for making agreements

Cooperation for development

Customer is the center

"Quality - Progress - Prestige - Competition"

客户是中心

承诺达成协议

合作发展

有效地产生最佳效果

质量 - 进步 - 声望 - 竞争

 

Đại diện nhà đầu tư

Investor’s representative

投资者代表

 

Bà Lê Thị Thủy – Chức vụ : Tổng Giám đốc

“Việt Hoàng mang đến cho nhà đầu tư một Môi trường sản xuất HIỆU QUẢ & VỮNG CHẮC, giúp doanh nghiệp thành công bền vững. 

Tại VIỆT HOÀNG, hiệu quả & thành công vững bền của quý Doanh nghiệp là thước đo mọi kế hoạch và hành động của chúng tôi

Hân hạnh được phục vụ quý vị tại các khu Nhà xưởng VIỆT HOÀNG !”

 Ms. LE THI THUY , General Director

“Viet Hoang gives investors an EFFICIENT & SUSTAINABLE production environment, which helps businesses succeed sustainably.

At VIET HOANG, the efficiency & sustainable success of your business is a measure of all our plans and actions

Pleased to serve you!”

黎氏水女士, 职位: 总经理

越煌公司给客户带来效果和稳定的环境,帮助企业可持续发展。

对于越煌公司,贵企业的成功和效果就是衡量我们所有的计划和行动
很高兴服务你们在我们的公司。

 

 

                                                                                               

Các tin khác

Giới Thiệu Chung ( About us)

Giới Thiệu Chung ( About us)

Giới Thiệu Chung ( About us)

Giới Thiệu Chung ( About us)